| Home | Subscription | E-Submission | Sitemap | Contact Us |
top_img
17th_aaap_banner
Asian Australas. J. Anim. Sci. Search > Browse Articles > SearchThe impact of diet on the composition and relative abundance of rumen microbes in goat
Kaizhen Liu, Qin Xu, Lizhi Wang, Jiwen Wang, Wei Guo, Meili Zhou
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(4):531-537.   Published online August 10, 2016
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0353
                               Supplementary      
Comparison of Fecal Microbiota of Mongolian and Thoroughbred Horses by High-throughput Sequencing of the V4 Region of the 16S rRNA Gene
Yiping Zhao, Bei Li, Dongyi Bai, Jinlong Huang, Wunierfu Shiraigo, Lihua Yang, Qinan Zhao, Xiujuan Ren, Jing Wu, Wuyundalai Bao, Manglai Dugarjaviin
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(9):1345-1352.   Published online December 1, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0587       Cited By 1
                               
Identification and Function Prediction of Novel MicroRNAs in Laoshan Dairy Goats
Zhibin Ji, Guizhi Wang, Chunlan Zhang, Zhijing Xie, Zhaohua Liu, Jianmin Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(3):309-315.   Published online March 1, 2013
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12422       Cited By 1
                               
The Fecal Microbiota Composition of Boar Duroc, Yorkshire, Landrace and Hampshire Pigs
Yingping Xiao, Kaifeng Li, Yun Xiang, Weidong Zhou, Guohong Gui, Hua Yang
Received September 30, 2016  Revised December 16, 2016  Accepted February 16, 2017  Published online February 23, 2017
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0746    [Accepted]
Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul
08776, Korea   TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers |  Privacy Policy
Copyright © 2014 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.                 powerd by m2community